Anh - Việt
(Song ngữ) Nhạc Sans Battle - Stronger Than You

Được viết bởi: Youjo Senki


Trận chiến với sans / Sans Battle
Bài hát: Stronger Than You (Undertale OST) - Sans Battle

Opening / Mở đầu
It's a beautiful day outside. / Đó là một ngày bên ngoài đẹp trời
Birds are singing, flowers are blooming... / Những con chim đang hát, những bông hoa đang nở
On days like these, kids like you... / Vào những ngày như thế này, những đứa trẻ như nhóc...
Should be burning in hell. / Nên bị thiêu cháy dưới địa ngục

Verse 1 / Đoạn 1
Turn around kid, it'd be a crime / Quay đầu lại đi, nó sẽ thành một tội ác đấy
If I had to go back on the promise that I made for you, / Nếu không ta phải đi ngược lại những lời hứa mà ta đã làm cho nhóc
so don't step over that line, / vì vậy đừng bước qua đường kẻ đó,
Or else, friend, you're gonna have a bad time. / Nếu không, bằng hữu, Nhóc sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ

But kids like you don't play by the rules, / Nhưng những đứa trẻ giống nhóc không chơi theo luật lệ,
And guys like me, / Và những người như ta
it ain't easy to be played for fools, / Không dễ bị lừa như một thằng ngu đâu,
So let's go, let the room get chiller... /Vì vậy hãy tiến lên, hãy làm cho căn phòng này trở nên lạnh hơn...

Let's go, DIRTY BROTHER KILLER. / Tiến lên nào, kẻ giết người bẩn thỉu.

Chorus / Chorus
Go ahead and try to hit me if you're able, / Tiến lên phía trước và đánh ta nếu nhóc có thể,
Guess you've figured now that mercy's off the table. / Chắc nhóc đã nhận ra nhân từ giờ đã muộn rồi
I can tell you're getting really sick of trying, / Ta có thể nói rằng giờ nhóc đã quá mệt để thử rồi
But I think you're just mad you keep dying. / Nhưng ta nghĩ nhóc đang giận giữ vì nhóc vẫn tiếp tục chết.

You're not gonna win, we'll be here together, / Nhóc không thể đến với chiến thắng, chúng ta sẽ ở đây lần nữa
Fighting in this judgement hall forever. / Tiếp tục chiến đấu trong căn phòng này mãi mãi
I know you just reset each time I beat ya', / Ta biết nhóc sẽ chơi lại mỗi lần ta đánh nhóc
But I'll always be right back here to meet ya'. / Nhưng ta sẽ luôn luôn quay lại đây để gặp nhóc

I know you're made of / Ta biết nhóc được tạo ra từ
Lo-o-o-o-ooove, lo-o-o-o-oove, lo-o-o-o-ooove. (x2) / LOVE but not love, it is Level of violence

Verse 2 (Đoạn 2)
This is where it stops, / Đây là lúc dừng nó lại
This is where it ends. / Đây là lúc nó kết thúc
If you want to get past me, / Nếu nhóc muốn thắng ta
Well, you better try again. / thì nhóc nên thử lần sau

But no matter how I stall you, / Nhưng không có cách nào ta ngăn nhóc lại
You don't give up your attack. / Nhóc vẫn không từ bỏ việc tất công ta
Do you just like the feeling / Hay nhóc thích cảm giác
Of your sins CRAWLING on your back? / Tội lỗi tràn ngập trên lưng nhóc

Chorus / Chorus
Go ahead and try to hit me if you're able, / Tiến lên phía trước và đánh ta nếu nhóc có thể,
You should know by now that mercy's off the table. / Nhóc nên biết bây giờ nhân từ đã muộn rồi.
Think that you can try to spare me like I'm some pawn? / Nhóc nghĩ nhóc có thể tha cho ta giống như ta là một con tốt sao?
Well, you didn't spare my brother, so GET DUNKED ON! / Thế nhóc đã không tha cho em trai ta, vì vậy GET DUNKED ON! (hãy cứ say sưa đi)

I know you made my friends all disappear, / Ta biết nhóc đã làm tất cả bạn của ta biến mất
But everything they cared about is why I'm here. / Nhưng mọi thứ họ quan tâm là tại sao ta ở đây
I am their mercy, I am their vengeance, / Ta là sự dung tha của họ, ta là sự trả thù của họ
I am DETERMINATION. / Ta là lòng quyết tâm

I know you're made of / Ta biết nhóc được tạo ra từ
Lo-o-o-o-ooove, lo-o-o-o-oove, lo-o-o-o-ooove. (x2) / LOVE but not love, it is Level of violence

But I think I'm stronger than you. / Nhưng ta nghĩ ta mạnh hơn nhóc.

Các bạn nhớ bấm ủng hộ nhé, tự dịch còn nhiều sai sót mong các bạn đóng góp

Được đăng lúc: 2018-09-04 08:52:39


5
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.