Anh - Việt
Các cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

Được viết bởi: Lee. Sandy


Above — Below Bên trên — Phía dưới.

Add
Subtract Cộng
Trừ

Alone
Together Cô đơn
Cùng nhau

Big — Small / Little Lớn — Nhỏ

Begin — End Bắt đầu — Kết thúc

Before
After Trước
Sau

Buy
Sell Mua
Bán

Build
Destroy Xây dựng
Phá hủy

Cheap — Expensive Rẻ — Mắc

Clean — Dirty Sạch — Dơ

Cool
Warm Lạnh
Ấm

Dark
Light Tối
Sáng

Deep — Shallow Sâu — Nông

Difficult
Easy Khó
Dễ

Down — Up Lên — Xuống

Dry
Wet Khô
Ướt

Early — Late Sớm — Trễ

Easy — Difficult / Hard Dễ — Khó

East
West Đông -- Tây

Empty
Full Trống rỗng
Đầy đủ

Far — Near / Close Xa — Gần

Fast — Slow Nhanh — Chậm

Fact
Fiction Sự thật
Hư cấu

Fat — Thin / Skinny Mập — Ốm

First
Last Đầu tiên
Cuối cùng

Full — Empty Đầy — Rỗng

Front — Back Phía trước — Phía sau.

Good — Bad Tốt — Xấu

Get
Give Nhận được
Cho đi

Happy — Sad Hạnh phúc — Buồn

Heavy — Light Nặng — Nhẹ

Here — There Đây — Đó

High — Low Cao — Thấp

Hot — Cold Nóng — Lạnh

In — Out Trong — Ngoài

Inside — Outside Bên trong — Bên ngoài

Interesting — Boring Thú vị — Chán

Laugh
Cry Cười
Khóc

Leave
Stay Rời đi
Ở lại

Light — Dark Ánh sáng — Bóng tối

Love
Hate Yêu
Ghét

Long — Short Dài — Ngắn

Loud — Soft Lớn — Nhỏ (âm thanh)

Many — Few Nhiều — Ít

New — Old Mới — Cũ

North
South Bắc
Nam

Rich — Poor Giàu — Nghèo

Right — Left Phải — Trái

Right — Wrong Đúng — Sai

Sad
Happy Buồn
Vui.

Safe — Dangerous An toàn — Nguy hiểm

Sit
Stand Ngồi xuống
Đứng lên

Slow
Fast Chậm
Nhanh

Single — Married Độc thân — Đã kết hôn

Smooth — Rough Trơn mượt — Xù xì

Soft — Hard Mềm — Cứng

Strong — Weak Mạnh — Yếu

Thick — Thin Dày — Mỏng

Tight — Loose Chặt — Lỏng/Rộng

Tall — Short Cao — thấp (chiều cao)

Open
Close Mở
Đóng

Private
Public Riêng tư
Công cộng

Play
Work Làm việc
Vui chơi

Push
Pull Đẩy
Kéo

Question
Answer Hỏi
Trả lời

Vertical
Horizontal Dọc
Ngang

Warm — Cool Ấm áp — Mát mẻ

Wet — Dry Ẩm ướt — Khô ráo

Wide — Narrow Rộng — Hẹp

Up
Down Lên
Xuống

Young — Old Trẻ — Già

Được đăng lúc: 2016-10-08 11:44:27


0


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.