Share tài liệu
Share một số bài dạng Cấu trúc lặp trong Pascal (P2)

Được viết bởi: Tinh thần ở Hako !!!


Yo ! Hôm nay An lại share thêm bài Pascal này :D Ai đọc mà hiểu được thì like và comment nhé ! Ai đọc không hiểu thì cũng phải like vì mất công của An đấy :D Okay, đọc thử xem đáng like không đê :D

(Sự thật : Rosy ghi câu này :D)

Bài 1 :
Tuổi cha và con
Biết tuổi cha là x, tuổi con là y. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con?
Input Format
Gồm một dòng chứa lần lượt 2 số nguyên x, y
Constraints
1 ≤ y + 20 ≤ x ≤ 100
Output Format
In ra số năm mà khi đó tuổi cha gấp đôi tuổi con
Sample Input 0
71 18
Sample Output 0
35
Sample Input 1
38 9
Sample Output 1
20
Sample Input 2
41 4

Sample Output 2
33
Code tham khảo:
var a,b,c : longint;
begin
readln(a,b);
c:=a;
while 4<5 do
begin
if a/b=2 then break;
a:=a+1;
b:=b+1;
end;
writeln(a-c)
end.

Bài 2:
Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N và in ra số lượng các bội số nguyên dương của 7 có giá trị không vượt quá N.
Input Format
Gồm một dòng chứa số nguyên N
Constraints
1 ≤ N ≤ 10^15
Output Format
Gồm một dòng chứa số nguyên S là số lượng các bội số của 7 và có giá trị không quá N
Sample Input
10
Sample Output
1
Explanation
Các số nguyên dương không quá 10 chỉ có 7 là bội của 7, vậy đáp số là 1
Code tham khảo:
var a,b,c : int64;
begin
readln(a);
b:=0;
b:= a div 7;
writeln(b);
end.
Bài 3:
Liệt kê diện tích của các hình chữ nhật cùng chu vi
Cho biết số nguyên dương N. Hãy tìm và in ra diện tích của tất cả các hình chữ nhật có chu vi N và có độ dài các cạnh là nguyên dương.
Input Format
Dòng đầu chứa số nguyên dương T, là số bộ dữ liệu test.
T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N
Constraints
1 ≤ T ≤ 10
1 ≤ N ≤ 1000
Output Format
Ứng với mỗi bộ dữ liệu test, in ra một dòng chứa các số đo diện tích của các hình chữ nhật khác nhau có chu vi N. Các giá trị diện tích cần được in theo trật tự tăng dần và chỉ in các giá trị khác nhau.
Nếu không tìm được hình chữ nhật nào thỏa mãn thì chỉ in ra một dòng với số -1.
Input Format
6
5
2
19
10
7
2
Sample Output 0
-1
-1
-1
4 6
-1
-1

Code tham khảo:

var a,b,c,d,e : longint;
bm : array [1..999] of longint;
begin
readln(a);
for b:=1 to a do
readln(bm[b]);
for b:=1 to a do
if (bm[b]>2) and (bm[b] mod 2 = 0) then
begin
c:=bm[b] div 2;
for d:=1 to c div 2 do
begin
e:=d x (c-d);
write(e,' ');
end;
writeln;
end
else
writeln(-1);
readln
end.

Bài 4 :
Tìm số thỏa mãn
Cho biểu thức T = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2N-1) và số thực x. Tìm số nguyên dương N lớn nhất thỏa mãn T < x
Input Format
Gồm một số thực x
Constraints
1 < x < 10
Output Format
In ra số nguyên N tìm được
Sample Input 0
1.60
Sample Output 0
4

Code tham khảo:

var d : int64;
e,a : real;
begin
readln(a);

d:=1;
e:=0;
while 4<5 do
begin
e:=e+(1/(2 x d-1));
if e>a then break;
d:=d+1;
end;

writeln(d);
end.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Tác giả : An
Edit : Rosy

Lưu ý : Các dấu "x" trong bài cần được chuyển thành dấu nhân

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Được đăng lúc: 2019-04-15 10:49:02


6


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.