Share tài liệu
Share một số bài dạng Tuần tự - Rẽ nhánh trong Pascal (P3)

Được viết bởi: Tinh thần ở Hako !!!


Like mạnh tay nha mọi người :D Mình ghét nhất là cái bọn không biết tôn trọng công sức của người khác :V
Bài 1
Kiểm tra số đối xứng
Nhập vào số nguyên dương n có 4 chữ số và cho biết các chữ số trong n có đối xứng hay không? Ví dụ: các số sau có chữ số đối xứng: 4554, 1111. Còn các số sau thì không: 1234, 1223, 1231.Input Format

Gồm một dòng chứa số nguyên dương n.

Constraints

1000 ≤ n ≤ 9999

Output Format

In ra câu trả lời YES hoặc NO.

Sample Input 0

1110
Sample Output 0

NO
Sample Input 1

8008
Sample Output 1

YES
Code tham khảo
var a,b,c,d : integer;
begin
readln(a);
d:=a mod 10;
a:=a div 10;

c:=a mod 10;
a:=a div 10;

b:=a mod 10;
a:=a div 10;
if (a=d) and (b=c) then writeln('YES')
else writeln('NO');
end.
Bài này cũng rất đơn giản :D

Bài 2
Tính tổng các chữ số chẵn
Cho số nguyên dương n có 4 chữ số. Hãy in ra tổng các chữ số chẵn của n

Input Format

Gồm một dòng chứa số nguyên dương n

Constraints

1000 ≤ n ≤ 9999

Output Format

In ra tổng các chữ số chẵn của n

Sample Input 0

8152
Sample Output 0

10
Sample Input 1

6226
Sample Output 1

16
Bài này có thể dùng thuật toán tách số như mình đã làm ở bài trên :D
Code tham khảo
var a,b,c,d,e : longint;
begin
readln(a);
e:=0;
d:=a mod 10;
a:=a div 10;

c:=a mod 10;
a:=a div 10;

b:=a mod 10;
a:=a div 10;

if (a mod 2 = 0) then e:=e+a;
if b mod 2 = 0 then e:=e+b;
if c mod 2 = 0 then e:=e+c;
if d mod 2 = 0 then e:=e+d;
writeln(e)
end.
Cũng không nhất thiết phải dùng Longint nha các bạn :) Số cũng không quá lớn :d cùng lắm thì in ra kết quả là 32 thôi :D
Bài 3
So sánh tổng hai chữ số đầu và tổng hai chữ số cuối
Cho số nguyên dương n có 4 chữ số. Hãy so sánh và cho biết tổng hai chữ số đầu tiên của n và tổng hai chữ số cuối cùng của n có bằng nhau không?

Input Format

Gồm một dòng chứa số nguyên n

Constraints

1000 ≤ n ≤ 9999

Output Format

In ra câu trả lời YES hoặc NO

Sample Input 0

3333
Sample Output 0

YES
Sample Input 1

9204
Sample Output 1

NO
Sample Input 2

3627
Sample Output 2

YES
Bài này vẫn sử dụng thuật toán tách số như các bài trước
Code tham khảo
var a,b,c,d,e : longint;
begin
readln(a);
e:=0;
d:=a mod 10;
a:=a div 10;

c:=a mod 10;
a:=a div 10;

b:=a mod 10;
a:=a div 10;

if a+b=c+d then writeln('YES')
else
writeln('NO');
end.
Bài 4
Quân xe trên bàn cờ vua
Trên bàn cờ vua 8 x 8. Các cột được đánh số từ 1 đến 8 từ trái sang, các dòng được đánh số từ 1 đến 8 từ trên xuống. Quân xe đen đứng ở vị trí (d0, c0) (tức là dòng d0, cột c0) và quân vua trắng đứng ở ô (d1, c1). Hỏi quân xe có đang ở thế chiếu vua trắng hay không?

Input Format

Gồm một dòng chứa lần lượt 4 số nguyên d0, c0, d1, c1. Các số cách nhau một dấu cách.

Constraints

1 ≤ d0, c0, d1, c1 ≤ 8
Quân xe đen và vua trắng không cùng vị trí
Output Format

In ra câu trả lời YES hoặc NO

Sample Input 0

1 3 3 8
Sample Output 0

NO
Sample Input 1

3 7 6 7
Sample Output 1

YES
Bài này chia ra một số trường hợp :D Mình khuyên các bạn vẽ quân xe và tướng rồi kt xem ở trường hợp nào thì chúng chiếu nhau trên mặt phẳng tọa độ :D
Code tham khảo
var a1,b1,a2,b2 : integer;
begin
readln(a1,b1,a2,b2);
if (a1=a2) or (b1=b2) then writeln('YES')
else
writeln('NO');
end.

Like nha mọi người :D Dù không hiểu cũng like đi :D Những nút Like chính là động lực để cho mình làm tiếp các phần sau :D

Được đăng lúc: 2019-04-13 05:25:47


5


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.