Share tài liệu
Share một số đề thi HSG môn tin học cấp THCS P2

Được viết bởi: Tinh thần ở Hako !!!


Yo :D Đoán xem em tui được giải gì nào :V Nhì huyện :V Đúng là LOLI có khác :D
Còn mấy bạn đã biết giải chưa :D Nếu biết rồi thì hãy bình luận dưới bài đăng này nhe :D
Thôi dài dòng :D Hôm nay tui sẽ Share cho mấy bạn Đề 2 môn Tin học cấp THCS :D
Bài 1 :
Mua gạo
Tý được mẹ giao cho nhiệm vụ đi mua gạo. Cửa hàng có 2 loại bao gạo: 5 kg và 3 kg. Tý cần mua đủ số gạo mà mẹ yêu cầu là N kg.
Ví dụ, N = 18 thì có thể mua 3 bao 5 kg và 1 bao 3kg hoặc 6 bao 3 kg.
Hãy giúp Tý tìm cách mua đủ N kg gạo với số lượng bao gạo ít nhất có thể, nếu không thể thực hiện được thì in ra số -1.

Input Format

Gồm một dòng duy nhất chứa số N là số gạo Tý cần mua Output

Constraints

0 < N ≤ 5000

Output Format

In ra số bao gạo ít nhất có thể.

Sample Input 0

18
Sample Output 0

4
Sample Input 1

4
Sample Output 1

-1

Bài 2 :
Khối lập phương
Quà sinh nhật của Jimmy là một bộ đồ chơi xếp hình gồm các khối lập phương kích thước 1x1x1. Jimmy xếp thành n tháp, tháp thứ i có đáy gồm i khối (i = 1..n). Như hình vẽ ở dưới có 5 tháp có bậc lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5.

Yêu cầu: Giả sử bộ đồ chơi xếp hình của Jimmy có vô hạn khối lập phương. Hãy giúp Jimmy tính xem nếu xếp các khối vuông này thành n tháp thì cần dùng hết bao nhiêu khối vuông.

Input Format

Gồm một dòng chứa duy nhất một số nguyên n

Constraints

1 ≤ n ≤ 10 000

Output Format

In ra số nguyên duy nhất là số lượng khối lập phương cần dùng.

Sample Input 0

3
Sample Output 0

10
Explanation 0

Quan sát 3 tháp đầu tiên trong hình minh họa

Bài 3 :
Giá trị nhỏ nhất
Cho dãy số nguyên A = (a1, a2, ..., an) và một số nguyên dương k ≤ n.
Với mỗi giá trị i, hãy xác định giá trị nhỏ nhất trong đoạn k phần tử liên tiếp: ai, ai+1, ..., ai+k-1 (1 ≤ i ≤ n – k + 1 ).

Input Format

Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và k, cách nhau bởi dấu cách.
Dòng 2 chứa n số nguyên dương a1, a2, ..., an, cách nhau bởi dấu cách
Constraints

1 ≤ k ≤ n ≤ 1000
1 ≤ ai ≤ 1000, i = 1..n
Output Format

Ghi ra n – k + 1 dòng, dòng thứ i ghi giá trị nhỏ nhất đoạn ai, ai+1, ..., ai+k-1 (1 ≤ i ≤ n – k + 1 ).

Sample Input 0

5 3
2 1 5 3 4
Sample Output 0

1
1
3
Bài 4 :
Xâu Fibonacci
Xâu FIBONACI được định nghĩa như sau:

Trong đó x, y là hai ký tự cho trước, phép toán + được hiểu là phép toán ghép xâu.
Ví dụ: x = ‘A’ và y = ‘B’ thì khi đó ta có dãy xâu fibonaci gồm 6 xâu như sau:

Cho trước hai ký tự x và y và số nguyên dương n, hãy in ra xâu FIBONACI thứ n.

Input Format

Dòng đầu tiên là hai ký tự x và y cách nhau 1 dấu cách.
Dòng tiếp theo là số nguyên dương n.
Constraints

x, y là các chữ cái tiếng Anh in hoa
1 <= n <= 30
Output Format

In ra kết quả là xâu FIBONACI thứ n.

CODE tham khảo :
Bài 1 :
var a,b,c,d,dem1,dem2 : int64;
BL : BOOLEAN;
bm : array [1..999] of int64;
begin
readln(a);
b:=a div 5;
c:=a div 3;
bl:=false;
d:=0;
for dem1:=0 to b do
for dem2:=0 to c do
if 5 x dem1+3 x dem2=a then (Chỗ này bạn sửa x thành nhân nha)
begin
d:=d+1;
bm[d]:=dem1+dem2;
bl:=true;
end;
if bl=false then
writeln(-1);
if bl=true then
begin
for b:=2 to d do
if bm[1]>bm[b] then bm[1]:=bm[b];
writeln(bm[1]);
end;
readln
end.

Bài 2 :
var a,b,c,d,e,f,g : int64;
function klp(st:int64):int64;
var dem,dem2,tong : int64;
begin
tong:=0;
for dem:=1 to st do
begin
tong:=tong+dem;
for dem2:=1 to dem-1 do
tong:=tong+dem2;
end;
klp:=tong;
end;
begin
readln(a);
b:=klp(a);
writeln(b);
end.
Bài 3:
var a,b,c,d,e,f,g,k : longint;
bm : array [1..999] of longint;
begin
readln(a,k);
g:=1;
for b:=1 to a do
read(bm[b]);
c:=a-k+1;
for b:=1 to c do
begin

f:=bm[g];
for e:=g to k do
if f>bm[e] then f:=bm[e];
g:=g+1;
k:=k+1;
writeln(f);
end;
readln
end.
Bài 4 :
var a,b,c,luu : ansistring;
x1,x2,x3 : char;
xaua,xaub : ansistring;
so,dem : longint;
begin
readln(luu);
readln(so);
xaua:=luu[1];
xaub:=luu[3];
if so=1 then writeln(xaua)
else
if so=2 then writeln(xaub)
else
begin
c:='';
for dem:=1 to so-2 do
begin
c:=xaub+xaua;
xaua:=xaub;
xaub:=c;
end;
writeln(c);
end;
end.
Oke :D Thế là xong thêm một đề :V Gãy tay rồi á

Được đăng lúc: 2019-03-28 05:10:40


4


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.